ZADANIA

Hasło miesiąca maja:

PRAWO POZWALA MI DOBRZE ŻYĆ

Drodzy Rodzice,

W tym miesiącu będziemy zwracać szczególną uwagę na zachowanie uczniów, strój szkolny i punktualność. Wychowawcy będą przypominać o zasadach dotyczących: zachowania ucznia (p. 2 R.SP.) i stroju szkolnego (p. 4 R.SP). Przeczytajcie wspólnie z dziećmi te punkty z naszego Regulaminu Szkolnego. Dołóżcie starań, by strój szkolny dzieci był zgodny z ustalonymi zasadami. Zwróćcie uwagę na punktualność Waszych dzieci, gdyż będą za swoje spóźnienia ponosić ustalone konsekwencje.

Hasło miesiąca kwietnia:

BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ
KLASOWĄ I SZKOLNĄ

Drodzy Rodzice,

1. Zachęcajcie dzieci do nawiązywania dobrych relacji z koleżankami i kolegami w klasie, w świetlicy szkolnej. Bądźcie dla nich przykładem życzliwego odnoszenia się do innych w różnych sytuacjach i miejscach: w domu, w szkole, w sklepie, na ulicy.

2. Zwracajcie dzieciom uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję), na witanie się z nauczycielami, pracownikami szkoły, osobami dorosłymi, rodzicami koleżanek i kolegów (poprzez Szczęść Boże, dzień dobry) oraz na pożegnanie się przy wyjściu ze Szkoły do domu.

3. Uwrażliwiajcie dzieci by nie trzymały rąk w kieszeniach przy powitaniu.

4. Zwracajcie uwagę, by dzieci przepuszczały dorosłych w drzwiach.

5. Przypominajcie o odpowiednim zachowaniu i postawie podczas spotykań z zaproszonymi gośćmi oraz podczas lekcji, by dzieci nie rozmawiały, nie przeszkadzały innym, by zachowywały się z szacunkiem wobec innych.

6. Rozmawiajcie z dziećmi na temat zachowania porządku w toaletach i innych pomieszczeniach Szkoły, dbania o porządek w Szkole (wrzucania śmieci do kosza, szanowania ręczników papierowych itp. ). Zwróćcie uwagę na poszanowanie przez dzieci swojej i cudzej własności.

7. Uwrażliwiajcie dzieci na ciszę, by do siebie nie krzyczały np. podczas spożywania posiłku, podczas spotkań i rozmów.