REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
na rok szkolny 2016/2017 

W roku szk. 2016/2017 planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych dla dzieci 6 i 7 -letnich.

 1. Kryteria rekrutacji (jeśli kandydat do kl. I spełnia poniższe warunki, otrzymuje odpowiednią ilość punktów):
  a) rodzice zobowiązują się żyć wartościami chrześcijańskimi i w duchu tych wartości spójnie ze szkołą wychowywać dziecko (0-5 punktów)
  b) rodzice kandydata, które ma rodzeństwo w szkole współpracują ze szkołą (0-10 punktów – na podstawie opinii dyrektora i wychowawcy)
  c) kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły (3 punkty)
  d) uczęszcza do Przedszkola 210 (2 punkty)

Bez względu na wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do wpisania na listę przyjętych do 2 kandydatów.

 1. Na procedurę kwalifikacyjną składają się:
  a) spotkanie dyrektora z rodzicami
  b) zajęcia integracyjne kandydatów z nauczycielami, podczas których brane są pod uwagę następujące zachowania dzieci:
  • przestrzeganie ustalonych zasad (0-5)
  • aktywne uczestnictwo w proponowanych przez nauczyciela zajęciach (0-5)
  • współpraca z innymi dziećmi (0-3)

Ocenę funkcjonowania dziecka w trakcie zajęć dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą: psycholog, pedagog oraz nauczyciele.
c) rozmowa dyrektora z rodzicami (0-10)
c) rozmowa dyrektora z dzieckiem w obecności rodziców (0-10)

O przyjęciu dziecka do klasy 1-szej decyduje ilość punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacji i w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do szkoły przyjmowane są dzieci, które otrzymały najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania miejsc.

W sytuacji, gdy kandydatów, którzy otrzymali taką sama ilość punków jest więcej niż wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna.

 1. Wymagane dokumenty:
  a) wypełniona ankieta i zgłoszenie ucznia (można pobrać w sekretariacie Szkoły lub na stronie franciszek.edu.pl w zakładce „Rekrutacja” – „Formularze”
  b) opinia z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza,
  c) deklaracja rodziców (zobowiązanie),
  d) opinia z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko jest pod opieką poradni.
 2. Harmonogram procedury
  a) do 5 lutego 2016 r. – dostarczenie do sekretariatu wymaganych dokumentów, (dokumenty złożone po 5 lutym 2016 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji).
  b) 15 lutego 2016 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poprzez zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły),
  c) 22 lutego 2016 r. godz. 17.00 – spotkanie dyrektora z rodzicami oraz dzieci z nauczycielami (czas trwania spotkania ok. 1,5 godz.),
  d) 23 lutego – 4 marca 2016 r. – rozmowa z rodzicami (wg ustalonego harmonogramu),
  e) od 7 marca 2016 r. – rozmowa z dzieckiem w obecności rodziców,
  f) 31 marca 2016 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły przez rodziców przyjętych  dzieci odbywa się poprzez obecność na spotkaniu organizacyjnym (termin spotkania zostanie przekazany przez szkołę zainteresowanym rodzicom drogą mailową). Nieobecność na spotkaniu skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

 1. Procedura odwoławcza
  a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych,
  rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  b) uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
  c) rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  d) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.