PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program wychowawczy
Szkoły Podstawowej
Św. Franciszka

WSTĘP

 1. Szkoła Podstawowa św. Franciszka w Warszawie w działalności dydaktyczno-wychowawczej przyjmuje własny program wychowawczy. Program ten określa tożsamość szkoły i jej specyfikę.
 1. Jego podstawą jest Ewangelia, nauczanie Kościoła, myśl pedagogiczna oraz doświadczenia wychowawcze.
 1. Praca wychowawcza zmierza do takiego przygotowania ucznia, aby potrafił wybierać prawdziwe dobro oraz żyć pełnią człowieczeństwa.
 1. Św. Franciszek z Asyżu, patron szkoły jest wzorem pokornego szukania i przyjmowania prawdy o Bogu, o otaczającym świecie, o drugim człowieku i o sobie samym.

I. Szkoła wspólnotą wychowującą

Wspólnotę szkolną tworzą uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły, którzy za najwyższą wartość uznają Boga, kierują się w życiu Ewangelią oraz nauczaniem Kościoła. Wszyscy uczestniczą w procesie wychowawczym.

 1. Uczniowie stanowią podmiot oddziaływań wychowawczych. Zobowiązani są do:
 2. kierowania się w życiu zasadami Ewangelii,
 3. podejmowania trudu zdobywania wiedzy i pracy nad sobą,
 4. posłuszeństwa rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły
 5. uczestnictwa w zajęciach na temat profilaktyki przemocy rówieśniczej i zagrożeń płynących z sieci internetowej,
 6. ćwiczenia umiejętności proszenia o pomoc w sytuacjach zagrożenia.
  Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Zobowiązani są do:
 • wychowywania dzieci w wierze katolickiej,
 • dawania świadectwa wiary,
 • dbania o własny rozwój duchowy,
 • uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych zebraniach, wykładach dotyczących podnoszenia umiejętności wychowawczych oraz uroczystościach organizowanych przez szkołę,
 • ścisłej współpracy ze szkołą,
 • zapoznawania się z dokumentami i propozycjami dotyczącymi wychowania dzieci bez przemocy, zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni (tablice, szkolenia, wykłady).
 1. Nauczyciele pracujący w szkole są dla uczniów przewodnikami na ścieżkach wiary i nauki. Zobowiązani są do:
 2. życia wiarą na co dzień i troski o rozwój życia duchowego,
 3. uczestniczenia w uroczystościach i spotkaniach formacyjnych organizowanych przez szkołę,
 4. rzetelnego realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych i doskonalenia poziomu swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z misją i potrzebami szkoły,
 5. wspomagania kształtowania osobowości uczniów przez nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu oraz stawianie wymagań proporcjonalnie do ich możliwości,
 6. wykorzystywania wszystkich okazji do oddziaływań wychowawczych
  Inni pracownicy szkoły (niepedagogiczni) towarzyszą uczniom w ich rozwoju. Zobowiązani są do:
 1. życia wiarą na co dzień i troski o rozwój życia duchowego,
 2. rzetelnego realizowania powierzonych im zadań i doskonalenia poziomu swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z misją i potrzebami szkoły,
 3. wykorzystywania okazji do oddziaływań wychowawczych,
 4. zdobywania wiedzy na temat symptomów krzywdzenia dzieci i sposobów interwencji w sytuacjach krzywdzenia.

II. CELE SZKOŁY

Celem szkoły jest doprowadzenie wychowanków do takiego poziomu dojrzałości duchowej, poznawczej, wolitywnej, emocjonalnej, społecznej, fizycznej, aby potrafili na miarę swego wieku i możliwości dokonywać wyborów i podejmować działania zgodnie z Ewangelią, poznawać rzeczywistość, wyrażać siebie i żyć we wspólnocie ludzkiej.

1.      Rozwój duchowy:

 1. przyjmowanie wiary jako daru Boga i dzielenie się nią,
 2. praktykowanie modlitwy,
 3. słuchanie i rozważanie Słowa Bożego,
 4. dawanie świadectwa miłości Boga na co dzień,
 5. pełnienie uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. 

2.      Rozwój społeczny:

 1. przyjęcie każdego człowieka jako daru Boga,
 2. nawiązanie z nim relacji opartych na szacunku,
 3. efektywne współdziałanie w zespole,
 4. kształtowanie poczucia więzi z najbliższym środowiskiem (rodzina, szkoła, region, kraj), troska o ich dobre imię,
 5. kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie tradycji narodowych,
 6. dbanie o kulturę słowa,
 7. rozbudzanie wrażliwości na piękno i sztukę.

3.      Rozwój poznawczy:

 1. umiejętność poszukiwania, porządkowania, weryfikowania i wykorzystywania informacji

pochodzących z różnych źródeł (Internet, cyberprzestrzeń), rozróżnianie prawdy od fałszu,

 1. wypracowanie sposobów efektywnego uczenia się,
 2. umiejętność obserwacji, wypowiadania się w mowie i piśmie,
 3. przewidywanie skutków podjętych działań,
 4. umiejętność rozwiązywania problemów,
 5. poznanie uzdolnień, rozwój zainteresowań i pasji

4.      Rozwój emocjonalny:

 1. uświadamianie własnych emocji i uczuć, nazywanie ich,
 2. rozwijanie uczuć wyższych: miłości, przyjaźni,
 3. właściwe przeżywanie zwycięstw i porażek,
 4. akceptacja własnej odmienności płciowej.

5.      Rozwój fizyczny:

 1. uświadamianie i nazywanie własnych potrzeb i nabywanie umiejętności panowania nad nimi,
 2. kształtowanie potrzeby dbania o sprawność fizyczną,
 3. dbanie o zdrowie i higienę osobistą,
 4. poszanowanie własnego ciała i ochrona intymności,
 5. przyjmowanie objawów psychicznych i fizycznych okresu dojrzewania.

III. FORMY REALIZACJI

Główną formą realizacji wyżej wymienionych celów są konkretne zadania, dające możliwość wielostronnych oddziaływań wychowawczych. Zadania te wynikają z misji i franciszkańskiej duchowości Szkoły, a w ich realizacji uczestniczy aktywnie cała wspólnota szkolna tj. uczniowie, nauczyciele i rodzice. Stanowią one także pomoc przy formułowaniu rocznych programów wychowawczych zarówno dla całej Szkoły, jak i poszczególnych klas. Podstawowe formy pracy to:

 • msze święte, sakrament pokuty, rekolekcje, adwentowe dni skupienia, konferencje, spotkania formacyjne,
 • codzienna modlitwa w różnej formie i rozważanie Pisma świętego,
 • czytelnictwo prasy i książek katolickich,
 • uroczystości kościelne i szkolne,
 • pielgrzymki do miejsc religijnych,
 • wszystkie zajęcia dydaktyczne obowiązkowe oraz dodatkowe
 • zadania dla uczniów, rodziców i nauczycieli realizowane w ramach „Franciszkańskich haseł miesiąca”.

Szczególną formą realizacji Programu Wychowawczego Szkoły jest Program Franciszkański Szkoły św. Franciszka.

Program Wychowawczy Szkoły zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 19.09.2015 r. i przyjęty uchwałą Rady Rodziców dnia 29.09.2015r.