REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. FRANCISZKA W WARSZAWIE

Regulamin Szkoły zawiera szczegółowe zasady pracy szkoły, postępowania w różnych sytuacjach na terenie szkoły i związanych z życiem uczniów. Określa powinności uczniów, rodziców i nauczycieli.
Przestrzeganie Regulaminu Szkoły jest podstawą do oceny zachowania ucznia.
Regulamin Szkoły jest komplementarny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Spis treści:

 1. Plan dnia
 2. Regulamin zachowania uczniów
 3. Regulamin nagród i kar
 4. Regulamin stroju szkolnego
 5. Regulamin świetlicy
 6. Regulamin stołówki
 7. Regulamin sali gimnastycznej i boisk
 8. Zobowiązania rodziców
 9. Obowiązki nauczycieli

1. Plan dnia

Szkoła jest czynna w godzinach od 7.30 do 17.00. W tych godzinach opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele. Jeśli uczeń zostaje w szkole po godz. 17.00, a nie ma w tym czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela, rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko.
8.15 – 9.00 – zajęcia lekcyjne
9.10 – 9.55 – zajęcia lekcyjne
9.55 – 10.15 – przerwa śniadaniowa
10.15 – 11.00 – zajęcia lekcyjne
11.10 – 11.55 – zajęcia lekcyjne
12.05 – 12.50 – zajęcia lekcyjne
13.00 – 13.45 – zajęcia lekcyjne
14.05 – 14.50 – zajęcia lekcyjne
12.50 – obiad dla kl. I – III
13.45 – obiad dla kl. IV – VI
13.20 – 14.05 – j. angielski
14.15 – 15.00 – j. angielski
13.20 – 17.00 – zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia w kl. 0 odbywają się wg odrębnego planu.

Nauczyciele w klasach I – III, kierując się dobrem uczniów, mogą zmieniać godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć i przerw, jednak w taki sposób, aby nie zakłócało to lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli w tej klasie (religia, muzyka, j. angielski, w – f)

2. Regulamin zachowania ucznia

Uczniowie:

– kierują się w swoim zachowaniu zasadami Ewangelii i wskazaniami Kościoła, pogłębiając swoją wiarę w Boga. Zastanawiają się nad wszystkim, z czego korzystają ( książki, filmy, czasopisma, programy komputerowe, zajęcia dodatkowe, itp.) i wybierają to co zbliża ich do Boga;

– aktywnie uczestniczą we wszelkich przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę, tj. Msze św., rekolekcje, wspólna modlitwa;

– uczą się oceniać swoje postępowanie i zmieniać je na lepsze;

– szanują i zachowują przyjęte w szkole zwyczaje i tradycje;

– są posłuszni rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz szanują każdego człowieka i stworzony przez Boga świat;

– dbają o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów;

– w swoim zachowaniu kierują się zasadami dobrego wychowania: używają jako pierwsi w stosunku do dorosłych pozdrowienia „Szczęść Boże” i innych form grzecznościowych. W przejściach ustępują miejsca dorosłym, a uczniowie starsi – uczniom z klas młodszych; dbają o piękno języka i nie używają wulgarnych słów;

– przestrzegają zasad i porządku w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i na przerwach. Przebywają wyłącznie w miejscach objętych opieką nauczyciela. Przestrzegają punktualności i zgłaszają nauczycielowi wyjście do domu po zajęciach;

– w czasie zajęć w klasie kierują się zasadami:
1. Gdy ktoś mówi – słucham
2. Gdy chcę coś powiedzieć – podnoszę rękę
3. Śmieci wrzucam do kosza
4. Używam ładnych słów
5. Żyję w zgodzie z innymi
6. W czasie zajęć pozostaję na swoim miejscu.

– podczas przerw kierują się zasadami:
1. Odpoczywam i nie przeszkadzam w odpoczynku innym
2. Zachowuję się grzecznie
3. Nie opuszczam korytarza i klasy bez wiedzy nauczyciela

4. Po dzwonku na lekcję zachowuję ciszę i natychmiast ustawiam się przed swoją salą lekcyjną.

– biorą czynny udział w lekcjach i wybranych zajęciach pozalekcyjnych;
– angażują się w życie klasy i szkoły, służą pomocą uczniom słabszym w nauce, solidnie wywiązują się z pełnionych dyżurów i starannie wykonują prace domowe;

– noszą strój szkolny codzienny i galowy – czysty i odprasowany; dbają o schludny wygląd odzieży i właściwe fryzury; zmieniają w szkole obuwie;

– utrzymują porządek na ławce, w indywidualnych szafkach, w pomieszczeniach, w których przebywają i wokół szkoły; dbają o sprzęt szkolny, zgłaszają uszkodzenia, naprawiają wyrządzone przez siebie szkody lub ponoszą koszty naprawy;

– telefony komórkowe pozostawiają w indywidualnych szafkach w szatni i korzystają z nich podczas przerw; nie przynoszą do szkoły sprzętu elektronicznego ( np. aparaty fotograficzne, odtwarzacze, gry). Uczeń, który nie przestrzega tych zasad jest upomniany, następnie nauczyciel wpisuje uwagę do dzienniczka; jeśli powtórzy się takie zachowanie po raz trzeci – nauczyciel rekwiruje sprzęt i zwraca go rodzicowi podczas najbliższego dnia otwartego;

– codziennie noszą do szkoły dzienniczek ucznia.

3. Regulamin nagród i kar

Nagrody

Nagrody mogą być przyznawane za:

 1. wzorowe zachowanie,
 2. zdecydowaną poprawę zachowania ucznia potwierdzoną przez wychowawcę i radę pedagogiczną,
 3. bardzo dobre wyniki w nauce,
 4. zdecydowaną poprawę wyników w nauce,
 5. wybitne zaangażowanie w życie szkoły, np. udział w konkursach, solidne wywiązywanie się z dobrowolnie podjętych zobowiązań, reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
 6. wybitne osiągnięcia związane z misją i charakterem szkoły.

Rodzaje nagród
a) pochwała nauczyciela lub wychowawcy
indywidualnie
wobec klasy
wobec rodziców
wobec dyrektora
b) pochwała dyrektora szkoły
indywidualnie
wobec wychowawcy i nauczycieli
wobec klasy
wobec rodziców
wobec całej społeczności szkolnej
c) listy gratulacyjne
d) nagrody książkowe
e) srebrna tarcza przyznawana absolwentom za świadectwo życia zgodnego z misją szkoły.

Kary
Za nie przestrzeganie Statutu szkoły, Regulaminu zachowania ucznia uczeń może być napomniany i ukarany.
Rodzaje kar
a) upomnienie nauczyciela
indywidualne
wobec klasy
wobec rodziców
b) odsunięcie od zabawy, zajęć pozalekcyjnych
c) wykonanie prac porządkowych na terenie szkoły zleconych przez wychowawcę lub dyrektora,
d) pisemne zobowiązanie się wobec wychowawcy do poprawy zachowania w określonym terminie, a w przypadku nie wywiązania się z tego, poniesienia dalszych konsekwencji wynikających z regulaminu,
e) umieszczenie adnotacji w ocenie opisowej lub obniżenie oceny zachowania,
f) nagana dyrektora
wobec rodziców
wobec klasy
wobec całej społeczności szkolnej,
g) zawieszenie w prawach ucznia,
h) skreślenie z listy uczniów.

O nagrodach i karach uczeń i jego rodzice są informowani ustnie lub wpisem do dzienniczka ucznia przez osobę udzielającą nagrody lub kary.

4. Regulamin stroju szkolnego

Strój szkolny uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie obejmuje:

– strój codzienny,
– strój galowy.

Strój szkolny obowiązuje w Szkole i na jej terenie w czasie trwania lekcji, podczas wyjść w ramach lekcji, lekcji odbywających się poza Szkołą oraz w czasie tych spotkań, w których uczniowie reprezentują Szkołę na zewnątrz.

Codzienny strój ucznia Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie stanowią:
a) bluzka lub koszulka polo koloru szarego z umieszczonym po lewej stronie logo szkoły,
b) pulower lub kamizelka z dzianiny koloru granatowego z umieszczonym po lewej stronie logo szkoły,
c) spódnica lub spodnie (o klasycznym kroju) w kolorach stonowanych (najkrótsze  spódnice i spodnie letnie powinny sięgać kolan).
Do stroju szkolnego uczniowie nie noszą dresów.

Strój galowy stanowią:
a) biała koszula lub bluzka
b) czarna lub granatowa spódnica dla dziewcząt o długości nie krótszej niż do kolan,
c) długie – czarne lub granatowe – spodnie dla chłopców,
d) kamizelka lub szkolny pulower z logo szkoły,
e) rajstopy w kolorach jednolitych (biały, cielisty, szary, granatowy, czarny).
Do stroju galowego uczniowie nie noszą spódnic/spodni z dżinsu.

Strój galowy obowiązuje:
– w pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego,
– w święto Patrona Szkoły, Św. Franciszka z Asyżu – 4 października,
– w uroczystości kościelne
– w inne wyznaczone przez dyrektora dni (po wcześniejszym ogłoszeniu).

Uczniowie – zuchy i harcerze, mogą w dniu zbiórki nosić zamiast stroju szkolnego mundur.

Fryzura powinna być skromna i estetyczna (chłopcy – włosy krótkie).
Włosów nie wolno farbować, żelować ani ondulować. W szkole nie nosimy makijażu, gadżetów i biżuterii.

Za brak właściwego stroju uważany jest brak stroju szkolnego lub jednego z jego elementów oraz noszenie odzieży w innych fasonach i kolorach niż określone w niniejszym Regulaminie.
Stosunek do stroju szkolnego jest oceniany i liczony do oceny zachowania. Strój powinien być zawsze czysty i zadbany.

Dniami „ kolorowymi”, w które nie obowiązuje strój szkolny są w naszej Szkole:
– pierwszy dzień wiosny – 21 marca,
– 1 kwietnia,
– Dzień Dziecka – 1 czerwca,
– dzień urodzin lub imienin ucznia ( dzień ten ustala klasa w porozumieniu z wychowawcą)

5. Regulamin świetlicy

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci, które ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) i organizację dojazdu do szkoły wymagają zapewnienia opieki.

    Świetlica jest czynna w godz. 7.30 – 8.00 i 12.45 – 17.00

Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.

Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych. 
Nie jest członkiem świetlicy szkolnej dziecko, które do niej nie uczęszcza i rodzice nie opłacają składek, mimo że zostały złożone dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy.

Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę dokonują wpłaty 20 zł miesięcznie na tzw. FUNDUSZ ŚWIETLICY. Istnieje możliwość wpłaty z góry za kilka miesięcy. Gromadzone fundusze przeznaczone są na:
– zakup materiałów piśmiennych oraz zabawek
– zakup artykułów do prac i zajęć artystycznych dzieci: plastycznych, muzycznych, teatralnych;
– organizację imprez artystycznych;
– zakup sprzętu sportowego;
– zakup upominków związanych z uroczystościami dziecięcymi;
– zakup artykułów i sprzętów zapewniających prawidłową obsługę dziecka w czasie pobytu w świetlicy;
Składka na fundusz świetlicy nie jest darowizną na rzecz szkoły i nie podlega odliczeniom od podatku.
Składka za dany miesiąc powinna być płacona do 10-tego dnia każdego miesiąca w pokoju 120 .

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę zachowania.
W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice powinni zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.
Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń.

6. Regulamin stołówki

 1. Do stołówki wchodzimy spokojnie ( nie wbiegamy).
  2. Przed modlitwą zachowujemy ciszę.
  3. W czasie posiłku rozmawiamy półgłosem.
  4. Cierpliwie oczekujemy na podanie jedzenia.
  5. Szanujemy naczynia, sztućce i wszystko, co jest na stołówce.
  6. Posiłki spożywamy kulturalnie: nie mówimy z pełną buzią, nie podpieramy się łokciami, nie bawimy się jedzeniem, zjadamy wszystko, co sobie nałożymy, dokładki bierzemy, gdy wszyscy otrzymają swoją porcję, odnosimy brudne naczynia i zostawiamy porządek.
  7. Z jadalni wychodzimy grzecznie, nie krzyczymy, nie biegamy, nikogo nie popychamy.
  8. Po zakończeniu posiłku dyżurni pomagają przy sprzątaniu stołów i podłogi.

7. Regulamin sali gimnastycznej

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz innych określonych przez Dyrektora. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego oraz nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe w klasie I – III. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
  2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje nauczyciel z uczniami. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.
  3. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek. Utrzymywanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek dalszego korzystania z nich. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych miejscach.
  4. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.
  5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
  6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny oraz obuwie sportowe na białej podeszwie (tenisówki, trampki…).
  7. Na sali gimnastycznej mogą przebywać uczniowie tylko w obecności nauczyciela.
  8. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.

8. Zobowiązania rodziców

Rodzice:
    -wychowują dzieci zgodnie z zasadami Ewangelii i nauczania Kościoła Katolickiego, ściśle współpracując ze szkołą;
-dbają o to, by ich dzieci korzystały tylko z takich książek, filmów, czasopism, programów komputerowych, zajęć dodatkowych, form wypoczynku itp., które zbliżać ich będą do Boga;
-uczestniczą w Mszach św., spotkaniach formacyjnych, zebraniach, wywiadówkach organizowanych dla nich przez szkołę;
-systematycznie zasięgają informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka (w czasie dni otwartych);
-interesują się pracą domową dziecka;
-zaopatrują dzieci w potrzebne podręczniki i pomoce szkolne wymagane przez nauczyciela;
-informują szkołę o nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności telefonicznie i usprawiedliwiają nieobecność dziecka w szkole w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły przez wpis do dzienniczka ucznia;
-zapoznają się z zapisanymi w dzienniczku ucznia informacjami i potwierdzają je własnym podpisem;
-dbają o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia i odbierają dzieci do godz. 17.00;
-podporządkowują się wymaganiom szkoły dotyczącym:
jednolitego, ustalonego przez szkołę, stroju pierwszokomunijnego;
sposobu kontaktowania się z dziećmi podczas wyjazdów;
nie zapisywania dzieci na wschodnie sztuki walki.

9. Obowiązki nauczycieli

Nauczyciele:

-prowadzą lekcje i zajęcia zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez radę pedagogiczną;
-realizują program wychowawczy szkoły z uwzględnieniem ścieżki franciszkańskiej;
-zapewniają uczniom opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć w szkole oraz realizowanych poza szkołą;
-informują rodziców o wymaganiach, postępach w nauce i zachowaniu uczniów, organizują dla rodziców zebrania i dni otwarte;
-prowadzą dokumentację nauczania, wychowania oraz spotkań z rodzicami;
-wspólnie z uczniami odpowiadają za wystrój sal i utrzymanie porządku w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia.

Regulamin Szkoły przyjęto do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2007r.