Przedmiotowy system oceniania z Zajęć Technicznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWEGO Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka

I. Informacje ogólne

 1. Technika – część komunikacyjna klasa VI, część techniczna klasa V, VI

 2. Okres obowiązywania systemu 01.09.2015 – 31.08.2016 roku

 3. Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843)

 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka Warszawie

 1. Poziom nauczania: podstawowy;

 2. Podręcznik: autor – Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz tytuł – Technika – część komunikacyjna
  i techniczna, wydawnictwo – Operon;

II. Cele oceniania

 1. rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności;

 2. informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych i czynionych postępach;

 3. monitorowanie postępów uczniów i określenie ich potrzeb;

 4. motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się i dalszej pracy;

 5. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

III. Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

Uczeń powinien:

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie,

 2. przynosić zeszyt przedmiotowy i książkę na każdą lekcję,

 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy,

 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów),

 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego,

 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych,

 7. systematycznie uczyć się, aby osiągać jak najwyższe noty z kartkówek
  i odpowiedzi ustnych,

 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Zasady obowiązujące w ocenianiu:

 1. sprawdziany (małe i duże);

 2. prace klasowa

 3. testy;

 4. zadania domowe;

 5. praca na lekcji (aktywność);

 6. prace dodatkowe;

 7. zeszyt przedmiotowy;

 8. konkursy techniczne;

 9. prace wytwórcze.

Praca klasowa – uczeń pisze sprawdzian po każdym skończonym dziale.

Praca klasowa trwa 30 minut i dotyczy określonego zakresu materiału i omówiony jest jej zakres.

Jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. Zakres materiału utrwalony jest na lekcji

powtórzeniowej. Nauczyciel poprawia sprawdzian w ciągu 14 dni. Praca pisemna jest omawiana.

Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien ją napisać w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Poprawić można ocenę niedostateczną. Pozostałe oceny są dobrowolnie poprawiane.

Prace klasowe przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców.

Przy sprawdzaniu prac pisemnych obowiązują następujące zasady:

 • punkty przyznawane są tylko za czynności objęte schematem oceny. Jeżeli uczeń wykonuje czynności poprawne, ale „nie na temat”, nie otrzymuje punktów;

 • ocena za pracę pisemną (sprawdzian, kartkówka, testów) wystawiana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, według kryteriów przedstawionych w podpunkcie 5-tym.

Sprawdziany – pisane wymiennie z zadaniami klasowymi. Polegają na sprawdzeniu stopnia opanowanej umiejętności. Sposób oceniania taki sam jak w przypadku prac klasowych.

Kartkówki – czas trwania do 20 minut. Zawierają materiał z trzech ostatnich lekcji.

Kartkówki są niezapowiedziane i polegają na sprawdzeniu zespołu wiadomości. Nie podlegają poprawie. Osoba nieobecna na kartkówce pisze ją na najbliższej lekcji. Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu są pokazane uczniom, ale nierozdawane do domu.

Testy – testy jedno lub wielokrotnego wyboru. Pisane w drugim semestrze, co trzy lekcje w celu sprawdzenia wiedzy i przygotowania do egzaminu na kartę rowerową.

Zadania domowe – wszystkie zadania domowe są kontrolowane ilościowo. Oceniana jest poprawność zadań, a ocena zależy od stopnia trudności zadania.

Praca domowa jest obowiązkowa, trzykrotny brak pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. Brakujące zadania uczeń uzupełnia na lekcję następną. Jeżeli tak się nie stanie, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Praca na lekcji (aktywność):

 1. indywidualna: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, za dwie poprawne odpowiedzi w ciągu lekcji uczeń otrzymuje plusa (pięć plusów zamienia się na piątkę);

 2. grupowa: ocena pracy w grupie dokonywana jest przez nauczyciela na podstawie jego

obserwacji. Ocenie podlega sposób pracy w grupie.

Oceniając prace w grupie nauczyciel weźmie pod uwagę:

 1. podjęcie pracy w grupie,

 2. pełnione role w grupie,

 3. umiejętność dyskusji,

 4. efekty pracy w grupie,

 5. umiejętność prezentacji pracy grupy.

Ważnym składnikiem oceny ucznia jest sposób, w jaki zdobywa wiedzę i nabywa nowe

umiejętności. Wszelkie zauważalne na lekcji starania: zgłaszanie się do odpowiedzi, pomoc

innym w zrozumieniu problemu, aktywne uczestnictwo w lekcji, szybkość rozwiązywania

problemów nagradzane są plusami (5 plusów = ocenia bardzo dobra za pracę na lekcji). Przejawy celowego rozpraszania uwagi innych uczniów, jawne okazywanie braku chęci do czynnego udziału w zajęciach itp. oceniane są minusami za pracę na lekcji (5 minusów = ocenie niedostatecznej za pracę na lekcji).

Zeszyt przedmiotowy – nauczyciel ocenia staranność, zadania domowe, sprawdza czy są uzupełnione braki z powodu nieobecności na lekcji, czy są wklejane otrzymywane od nauczyciela materiały.

Konkursy z techniki – nauczyciel ocenia ucznia za celujące i bardzo dobre wyniki w konkursach technicznych organizowanych na forum szkoły, rejonu, województwa.

W Pracach wytwórczych ocenie podlegają:

 1. zgodność z tematem,

 2. estetyka wykonania,

 3. pomysłowość,

 4. kreatywność.

Uczeń, który nie skończył pracy plastycznej (wytwórczej) na lekcji oddaje ja w terminie dwóch tygodni od daty realizacji jej na lekcji. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać pracy plastycznej realizowanej na danej lekcji. Ma obowiązek uzupełnić wiedzę teoretyczną.

 1. Elementy wchodzące w skład oceny:

 1. wiadomości – uczeń wie i rozumie;

 2. umiejętności – uczeń potrafi;

 3. postawy zaangażowania proces nauczania, aktywność, systematyczność;

 1. Narzędzia kontroli (np.):

 1. prace pisemne;

 2. kartkówki, testy obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji;

 3. odpowiedzi ustne z 3 ostatnich lekcji;

 4. prace domowe;

 5. planowa obserwacja postaw (przygotowanie stanowiska pracy, aktywność i zaangażowanie na lekcji, współpraca w grupie, tempo pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.)

 6. aktywność ucznia;

 7. inne formy aktywności (np. wykonywanie zadań nadobowiązkowych, udział w konkursach).

 8. realizacja projektu

 1. Prace pisemne oceniane są w sposób określony w Statucie Szkoły Roz. VII WZO.

 1. Sposoby informowania ucznia o otrzymanej ocenie są ujęte w Statucie Szkoły Roz. VII WZO

Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników

nauczania:

 1. ustalenie wspólnie z uczniami, jakie partie materiału wymagają nadrobienia,

 2. ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione:

 • pomoc koleżeńska;

 • pomoc nauczyciela;

 • praca własna.

 1. Sposoby informowania rodzica o postępach ucznia

Nauczyciel informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na lekcjach jego dziecka podczas spotkań z rodzicami w dni otwarte wyznaczone prze szkolę, indywidualnych konsultacji
i rozmów. Podczas takich rozmów nauczyciel przekazuje rodzicom informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów ucznia w nauce, dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. Rodzic, ma prawo obejrzenia
i sfotografowania prac pisemnych.

 1. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i końcowej określony jest w Statucie Szkoły Roz. VII WZO

 1. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć:

 1. uczeń może zwrócić się o pomoc do nauczyciela w zakresie 3 ostatnich lekcji

 2. w czasie lekcji może poprosić nauczyciela o ponowne wytłumaczenie przerabianego materiału.

 1. Wymagania na poszczególne oceny:

Do oceny wyników przyjmuje się kryteria określane kategoriami:

Kategoria:

A – zapamiętanie wiadomości

B – zrozumienie wiadomości

C – umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych

D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

 • osiągnięcia konieczne (K) (ocena dopuszczająca) – najbliższe życiu, umożliwiają poznanie treści podstawowych,

 • osiągnięcia podstawowe (P) (ocena dostateczna) – to czynności, których umiejętność wykonania jest potrzebna do innych czynności podstawowych tego samego działu, innego działu lub wyższej klasy,

 • osiągnięcia rozszerzające (R) (ocena dobra) – to czynności wspierające tematy będące istotą programu danej klasy,

 • osiągnięcia uzupełniające (U) (ocena bardzo dobra) – czynności trudne, twórcze, złożone, wymagają transferu wiedzy,

 • osiągnięcia wykraczające (W) (ocena celująca) – znacznie wykraczają poza program nauczania, stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia.

1

2

3

4

ocena

Osiągnięcia

Wiadomości

Kat.

Umiejętności

I. UCZEŃ, JAKO PIESZY I PASAŻER

Konieczne – K
ocena dopuszczający

– zna drogę ewakuacyjną w szkole,

A

 • rozróżnia znaki informacyjne,

C

– zna regulamin pracowni komputerowej,

 • zna zasady BHP,

Podstawowe – P+K ocena dostateczny

wie, co to jest piktogram,

– stosuje elementy odblaskowe

 • zna pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna,

A

 • odczytuje znaczenie znaków informacyjnych, ewakuacyjnych
  i przeciw pożarowych,

C

– uzasadnia konieczność

przestrzegania regulaminu

pracowni komputerowej,

Rozszerzające – R+P+K

ocena dobry

 • wymienia zasady bezpiecznego poruszania się pieszego,
 • wyjaśnia znaczenie znaków informacyjnych,

A

B

 • postępuje zgodnie z informacją odczytaną z piktogramu,

  – omawia znaczenie prawidłowej organizacji stanowiska pracy

C

Dopełniające – D+R+P+K
ocena

bardzo dobry

– omawia wpływ odpowiedniego ubioru i elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszego,

B

– projektuje piktogramy,

– omawia poprawnie czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy,

C

Wykraczające– W+D+R+P+K
ocena celujący

– zna czynności związane
z udzielaniem pierwszej pomocy

A

– prawidłowo wykonuje czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym

C

II. UCZEŃ, JAKO KIEROWCA I PASAŻER

Konieczne – K
ocena dopuszczający

– zna pojęcia; kodeks drogowy, karta rowerowa,

A

– omawia zasadę działania roweru

C

– zna pojęcia: skrzyżowanie, pojazd uprzywilejowany,

– wymienia rodzaje znaków i sygnałów dotyczących rowerzysty,

– wyjaśnia, dlaczego rower jest pojazdem ekologicznym,

– rozpoznaje poszczególne rodzaje rowerów,

Podstawowe – P+K ocena dostateczny

– wie jak dostosować swoje zachowanie do warunków panujących na drodze

B

– stosuje się do znaków i sygnałów drogowych

C

– wyróżnia w rowerze elementy układu oświetleniowego

A

– przestrzega innych rowerzystów przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze

– wie, w jaki sposób należy przygotować rower do drogi,

– wyjaśnia, dlaczego białe światło lub żółte selektywne należy do obowiązkowego wyposażenia roweru

B

Rozszerzające – R+P+K

ocena dobry

– wymienia podstawowe elementy instalacji elektrycznej roweru,

A

– porównuje instalacje elektryczne roweru,

C

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące rowerzystów, – charakteryzuje, poszczególne rodzaje manewrów na drodze przez rowerzystów,

– wyjaśnia, czym jest włączenie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, wymijanie, wyprzedzanie, omijanie,

– wymienia rodzaje manewrów wykonywanych przez rowerzystów na drodze,

– wyjaśnia jak należy zabezpieczyć
i zakonserwować rower na zimę

B

Dopełniające – D+R+P+K
ocena

bardzo dobry

– wyjaśnia znaczenie poszczególnych znaków drogowych,

B

– przewiduje zagrożenia mogące wystąpić podczas brawurowej jazdy

D

– charakteryzuje różne rodzaje skrzyżowań,

A

– wyjaśnia, dlaczego białe światło lub żółte selektywne należy do obowiązkowego wyposażenia roweru,
– omawia zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach

A

– charakteryzuje, poszczególne rodzaje manewrów na drodze przez rowerzystów,

– zna zasady skrętu w lewo na jezdni dwukierunkowej i jednokierunkowej

Wykraczające – W+D+R+P+K
ocena celujący

– omawia, w jaki sposób wytwarzany jest prąd w instalacji elektrycznej wyposażenia roweru

A

– stosuje i wdraża poznane informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po jezdni

C

Uczeń na ocenę celującą:

 • rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza program;

 • umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych;

 • samodzielnie rozwija swoje zainteresowania techniczne i przedstawia nauczycielowi w semestrze przynajmniej dwie prace dodatkowe wykonane w domu na dowolny temat

 • raz w miesiącu uczeń wykonuje pracę dodatkową na temat zadany przez nauczyciela.

III. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinię z poradni psych –

ped. lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

IV. Warunki i tryb osiągnięcia oceny wyższej niż przewidywana określone są w Statucie Szkoły Roz. VII WZO

Podpis nauczyciela

Sylwia Grzeszczuk