Wymagania 2015/2016 Historia

Historia – rok szkolny 2015/2016

  • uczeń musi mieć na zajęciach podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy;
  • brak pracy domowej uczeń musi zgłosić przed sprawdzeniem przez nauczyciela listy obecności;
  • w ciągu semestru uczeń może dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, brak opanowania treści z poprzedniej lekcji, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń);
  • pytanie uczniów z wiadomości z poprzedniej lekcji odbywać się będzie na początku zajęć;
  • kartkówki będą obejmowały wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, ocen z kartkówek nie można poprawiać;
  • po każdym dziale uczniowie będą pisali pisemne prace klasowe, poprawiać będzie można tylko ocenę niedostateczną, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty poznania oceny, termin ten obowiązuje również uczniów, którzy byli nieobecni w czasie sprawdzianu
  • za aktywność na lekcji uczniowie otrzymywać będą plusy – pięć plusów daje piątkę, za niewłaściwą pracę na lekcji uczniowie otrzymywać będą minusy – pięć minusów daje ocenę niedostateczną;
  • ocenę celującą na koniec semestru i koniec roku otrzyma uczeń, którego większość sprawdzianów została oceniona na szóstkę, wykonywał prace dodatkowe oraz przygotował samodzielną prezentację z tematu wykraczającego poza program nauczania.