SZKOŁA

????????????????????????????????????Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka. Ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Teresińskiej 9. Organem prowadzącym Szkołę jest Zgromadzenie Sług Jezusa, mające siedzibę w Warszawie przy ulicy Sewerynów 8. Szkoła jest Szkołą katolicką. Posiada własny Program Wychowawczy i spójny z nim Szkolny Program Profilaktyki oraz Franciszkański Program Wychowawczy – Ścieżka Franciszkańska. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Szkoła jako Szkoła publiczna: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeSAMSUNG CAMERA PICTURESprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawowym celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego, do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki.

 

Msza dla dzieci i rodziców klasy III

ZAPRASZAMY

Uczniów przystępujących w tym roku do I Komunii Św. wraz z Rodzicami

na mszę św. w czwartek, 15 września, o godz. 17.00

Zmiana godziny rozpoczęcia zajęć od 2.09.2016

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W roku szkolnym 2016/2017

zajęcia lekcyjne dla klas I-VI

będa rozpoczynały się modlitwą w kaplicy szkolnej o godzinie 8.10.

Pozostałe dzwonki na lekcje i przerwy będą bez zmian, jak w latach poprzednich.

Klasy Oa i 0b rozpoczynają zajęcia w klasach o godzinie 8.00.

Wnioski o stypednia szkolne

„Wnioski o stypednia szkolne należy składać do 15 września 2016 r., do sekretariatu.

Poniżej potrzebne załącznik

Wniosek o stypedium szkolne
Instrukcja wypełnienie wniosku
Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o dochodach

„Prosimy korzystać tylko z załączonych wniosków – wnioski powinny być drukowane dwustronnie.

Dożywianie dzieci w roku 2016/2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywiania dzieci w polskich w szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017.

Bez tytułuO stypendium obiadowe mogą się ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 zł na jednego członka rodziny. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/

O przyznaniu styped
nium decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Ścieżka franciszkańska – kwiecień

Hasło miesiąca kwietnia:
BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ
KLASOWĄ I SZKOLNĄ

Drodzy Rodzice,

1. Zachęcajcie dzieci do nawiązywania dobrych relacji z koleżankami i kolegami w klasie, w świetlicy szkolnej. Bądźcie dla nich przykładem życzliwego odnoszenia się do innych w różnych sytuacjach i miejscach: w domu, w szkole, w sklepie, na ulicy.
2. Zwracajcie dzieciom uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję), na witanie się z nauczycielami, pracownikami szkoły, osobami dorosłymi, rodzicami koleżanek i kolegów (poprzez Szczęść Boże, dzień dobry) oraz na pożegnanie się przy wyjściu ze Szkoły do domu.
3. Uwrażliwiajcie dzieci by nie trzymały rąk w kieszeniach przy powitaniu.
4. Zwracajcie uwagę, by dzieci przepuszczały dorosłych w drzwiach.
5. Przypominajcie o odpowiednim zachowaniu i postawie podczas spotykań z zaproszonymi gośćmi oraz podczas lekcji, by dzieci nie rozmawiały, nie przeszkadzały innym, by zachowywały się z szacunkiem wobec innych.
6. Rozmawiajcie z dziećmi na temat zachowania porządku w toaletach i innych pomieszczeniach Szkoły, dbania o porządek w Szkole (wrzucania śmieci do kosza, szanowania ręczników papierowych itp. ). Zwróćcie uwagę na poszanowanie przez dzieci swojej i cudzej własności.
7. Uwrażliwiajcie dzieci na ciszę, by do siebie nie krzyczały np. podczas spożywania posiłku, podczas spotkań i rozmów.